May 17, 2022

International Trophy Judo Vittorio Veneto